Програм васпитног образовања деце од 3 до 5,5 година

Програм васпитно образовног рада са децом узраста од три године до поласка у Припремни предшколски програм у 2013./2014. години у ПУ “Радост” реализоваће се у 31 васпитној групи  за 863  уписане деце.

Креирање васпитно образовног процеса засниваће се на Општим основама  предшколског васпитања и образовања, савременим педагошко психолошким сазнањима, искуствима из стручног усавршавања, примени акредитованих програма, при чему се тежити осигурању квалитета.

Васпитно-образовни циљеви у оба модела, према којима се креира целокупна пракса у нашој установи усмерени су на дете и развијање код детета: позитивне слике о себи, развијању поверења у себе и друге, развоју социјалних и моралних вредности у складу са хуманим и демократским вредностима, развоју интелектуалних капацитета, развој социјалних и моралних вредности у складу са хуманим и демократским вредностима, култивисању дечјих емоција и неговању односа ненасилне комуникације, развоју здравих животних навика и моторних спретности и способности, подстицање креативности, развијање свести о значају заштите и очувања природне и друштвене средине.

Васпитно образовни рад ће се изводити кроз два програмска модела –модел А и модел Б.У складу са изабраним моделом васпитачи планираjу и реализују васпитно образовни рад, уређују средину за учење и развој. Временска организација и ритам дневних активности  се усклађује са потребама деце и породице. Организацијом стручног усавршавања, набавком стручне литературе, неговањем тимског рада и пружањем стручне помоћи васпитном особљу Установа подржава развијање оба модела.