Програм неге и васпитања деце до 3 године

Програм неге и васпитања деце узраста до три године у Предшколској установи «Радост» израђује се  у складу са Општим основама програма неге и васпитања деце узраста до три године.Општи циљ неге и васпитања деце узраста до три године је унапређивање целокупног телесног, интелектуалног и социо-емоционалног развоја. Васпитање је формативни процес којим се буде и актуелизују психофизички потенцијали детета, проширују и усавршавају искуства детета, оплемењују емоције и мења понашање детета односно формирају и развијају сва позитивна својства његове личности у погледу физичко-сензорног, емоционално-социјалног и умног развоја.

Од процеса васпитања на овом узрасту неодвојива је нега деце којом се одржава њихова хигијена и задовољавају потребе за исхраном, сном и боравком на ваздуху, али и доприноси социјализацији и општем развоју детета. Програм се реализује у целодневном трајању што је у складу са постојећим потребама нашим корисника као и расположивим капацитетима установе.

Нега и васпитање деце јасленог узраста врши се, пре свега стварањем повољне васпитне средине у којој се дете развија у складу са сопственим способностима,  откривајући себе и своју околину. Медицинске сестре организују васпитну средину у складу са постојећим развојним постигнућима деце, али и за степен изазовнију, како би се на тај начин подстицао даљи развој.Процес планирања неге и васпитања заснива се на поштовању и уважавању индивидуалних потреба, интересовања и могућности деце. Процена достигнутог степена психофизичког развоја појединца и групе је основ за израду месечног плана.

При планирању, медицинска сестра води рачуна о равномерној заступљености различитих типова активности, како би се постигао складан и уравнотежен развој свих функција: сензоперцептивних, интелектуалних, музичко- ритмичких, језичких, моторичких, графичко-ликовних, функционалних игара и игара улога. Посебно је важно нагласити да у планирању и одабиру активности и садржаја, као и организацији васпитне средине, сестре узимају у обзир особености сваког детета јер једино тако могу да потстакну спонтано изражавање сваког детета и да  подстичу и негују индивидуалност сваког детета. Програм рада са децом јасленог узраста, настајаће на основу континуираног праћења сваког детета у групи, података из праћења добијених од родитеља и евалуације претходно реализованих активности са дететом, односно целом групом. 

Постављени су стандарди у сарадњи са породицом и континуирано се ради на сталном развијању различитих облика сарадње са породицом: општи/групни родитељски састанци, дан отворених врата, писане поруке, свеске комуникације, информативни пано за породицу, Саветовалиште за породицу,  боравак родитеља у групи, индивидуални разговори, Савет родитеља. 

Број јаслених група по објектима

објекатмлађа јаслена група(12-24 месеца)старија јаслена група(24 -36 месеци)
Мајски цвет22
Надежда Петровић22
Бамби22
Сунце21
Бошко Буха11
Радост 222
Невен/1
Укупно:1111

Програм адаптације деце на колектив  Имајући у виду специфичности узраста и посебну осетљивост деце узраста до три године на одвајање од блиских особа, посебна пажња у установи  се придаje планирању и организацији пријема деце у периоду адаптације. Полазећи од претходних позитивних искустава из рада и сталним праћењем овог процеса с циљем унапређивања методологије рада, у установи се примењује модел етапног и скраћеног боравка деце током првих дана. 

Распоред долазака деце (етапе), одређују се заједно са родитељима на првом родитељском састанку који се одржава месец дана пре поласка деце у јаслице. На родитељском састанку родитељи добијају информације о адаптацији, кроз које фазе дете пролази у процесу укључивања у васпитну групу, могућим реакцијама детета приликом одвајања од родитеља, како помоћи детету да се осећа сигурно и стекне позитивна искуства  која ће му помоћи да се брзо и лако адаптира, не само на вртић, него на било коју ситуацију у будућем животу. Том приликом родитељи добијају брошуру о адаптацији, здравствени картон детета и упитник који треба да доставе медицинским сестрама васпитачима  о основним информацијама о детету.На основу информација које добију из упитника за родитеље медицинске сестре- васпитачи настоје да у јуну месецу огранизују средину и обезбеде неопходне играчке и материјале које ће им омогућавају индивидуализацију тј.прилагођавање захтева и очекивања сваком детету према њиховим потребама и капацитетима.

У августу по унапред одређеном распореду, медицинске сестре у млађим јасленим групама настојаће да,  деци и родитељима олакшају искутво првог одвајања. Родитељима ће бити омогућено да првих дана заједно са дететом бораве у групи. Разлог за то је да дете, у њему непознату средину, код непознатих особа, првих дана улази заједно са својим родитељем. Подршка ове врсте, бар на кратко, од непроцењивог је значаја и може да олакша детету процес адаптације. Деца и родитељи бораве у јаслицама у мањим групама и краће време, постепено се продужава боравак детета у јаслицама без присуства родитеља, води се рачуна да се одложе промене навика док се дете не стабилизује у новој средини, постепено се број деце која заједно бораве у групи повећава, свака новина се уводи од уторка, оброци се уводе постепено а спавање у трећој недељи боравка детета.