Програм инкузивне културе

Програм инклузивног образовања у Установи има за циљ да, у складу са Законским и другим прописима као и на основу досадшњег искуства, дугорочно унапреди рад са децом са сметњама у развоју, инвалидном децом и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених група и да им обезбеди једнако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без дискриминације и издвајања деце.

Установа укључује децу са посебним потребама у редовне групе, уз непосредну сарадњу са релевантним институцијама, организацијама и родитељима ради избора најадекватнијег облика и начина њиховог укључивања.Установа има формиране тимове за инклузивно образовање.Тимови за инклузивно образовање

1. Стручни тим за инклузивно образовање (на нивоу Установе)

Чине га стручњаци различитих профила: представник васпитача, стручни сарадници Установе (психолог, логопед), представник родитеља и по потреби, стручњак ван установе.

2. Тимови за пружање додатне подршке детету (тимови за индивидуалну подршку)

Чланови тима: васпитач, родитељ, односно старатељ, стручни сарадници, ако постоји асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.

Тимови подршке праве индивидуалне образовне планове за свако дете за које се процени да има потребу за додатном подршком.