Стручно усавршавање

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Програм стручног усавршавања за ову радну годину,предвиђа реализацију великог броја  тема и саржаја који су у складу са одредбама Правилника о основама програма предшколског васпитања и образовања.

Примена нове програмске концепције у ПУ „Радост“ је обавезна од 1. септембра 2019. год. Будући да је кључ за успешну реализацију програма лежи у рукама професионалаца запослених у предшколским установама, Министарство просвете, науке и технолошког развоја  и УНИЦЕФ ће кроз пројекат Инклузивно предшколско васпитање и образовање, које се реализује средствима из зајма Међународне банке за обнову и развој, организовати подршку у виду обука, менторства, узајамног учења и хоризонталне размене за90 запослених /васпитачи, стручни сарадници/. Подршка коју ће установа добити, у процесу увођења нових Основа трајаће од средине септембра до краја календарске године по следећој шеми:

– дводневна обука /викенд/

–  две недеље примене

–  дводневна обука /викенд/

–  онлајн обука / у првој недељи после претходне обуке/

–  примена уз две врсте подршке – менторска подршка и хоризонтална размена примера инспиративне праксе са вртићима који су учествовали у пилотирању нове програмске концепције, односно, кроз размену са предшколским установама које су током 2019. године пролазиле обуку и у обавези су да примењују нове Основе програма

–  подршка у виду креираних приручника, водича, онлајн материјала

У првој групи полазника подразумева се учешће директора Установе.

Правилником  о сталном стручном усавршавању и напредовању у  звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“,бр.81/2017) прописан је професионални развој васпитача и стручних сарадника.Саставни и обавезни део професионалног развоја је стручно усавршавање које подразумева стицање нових и усавршавање постојећих компетенција везаних за унапређивање васпитно – образовног рада. Саставни део професионалног развоја јесте и развој каријере напредовањем у одређено звање.

            Васпитач и стручни сарадник  има право и дужност да сваке године учествује у остваривању различитих облика стручног усавршавања у установи и то да:.

1.      Прикаже: поједини облик стручног усавршавања који је похађао, а који је у вези послова васпитача и стручног сарадника; примену наученог са стручног усавршавања;резултате праћења развоја детета; стручну књигу, стручни чланак, дидактички материјал; резултате обављеног истраживања; студијско путовање, стручну посету и сл.

2.      Одржи угледну активност; води радионицу

3.      Присуствује активностима /став 1. и 2./ и учествује у њиховој анализи;

4.      Учествује у истраживањима; пројектима в-о карактера; програмима од националног значаја у установи; програмима огледа; модел центра; планирању и остваривању облика стручног усавршавања у оквиру установе, у складу са потребама запослених;

У оквиру пуног радног времена васпитач и стручни сарадник планира и реализује 64 сата годишње различитих облика стручног усавршавања и то:

Ø  44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних могућности

Ø  20 сати стручног усавршавања /акредитованих програма/ , за које има право на плаћено одсуство

Васпитно образовно веће ће у јуну месецу разматрати извештај директора о стручном усавршавању васпитача и стручних сарадника са анализом резултата примене стечених знања и вештина.

Педагошки колегијум установе одредиће  свог члана који прати остваривање плана стручног усавршавања установе и о томе тромесечно извештавати директора.       

ПРИКАЗ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊАВАН УСТАНОВЕ

У сарадњи са Регионалним центром за професионални развој запослених у образовању, као и у организацији Установе омогућиће се запосленима да учествујеу у раду изабраних програма обуке, акредитованих у Заводу за унапређење образовања и васпитања, који се налазе у Каталогу програма стручног усавршавања за радну 2018/2019, 2019/20 и 2020/21.годину. Програм рада Установе предвиђа да учесници наведених семинара резултате свог рада на наведеним програмима представе на стручним органима установе, током године.

Предлог програма стручног усавршавања за радну 2019/20. годину

Табела –   АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ –ВРТИЋ

БР.НАЗИВ ПРОГРАМАКОМПЕТЕНЦИЈАПРИОРИТЕТИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕАУТОРИБРОЈ БОДОВА
680Подршка развоју критичког мишљења на раном узрасту Модул 1К2П3ОктобарМилица Ћебић, Живка Крњаја16
709Игралица причалица – модул 2К3П3ОктобарЈасна ВуклишБиљана Којовић16
657Од игре до музичке  композицијеК1П3Према договоруБиљана МаксимовићКристина Плањанин Симић8
762Вођење Е – документације у предшколској установуК4П1НовембарДанијела Чукнић, Братислав Филиповић8
682Подстицање дечијег развоја применом и обликовањем материјалаК2П3Према договоруДијана Копуновић ТорманФерец Торма8

Табела  –  АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ – ЈАСЛИЦЕ

БР.НАЗИВ ПРОГРАМАКОМПЕТЕНЦИЈАПРИОРИТЕТИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕАУТОРИБРОЈ БОДОВА
709Игралица причалица – модул 2К3П3ОктобарЈасна ВуклишБиљана Којовић16
762Вођење Е – документације у предшколској установуК4П1НовембарДанијела Чукнић, Братислав Филиповић8
739Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групиК3П3Према договоруСтаниша Чабаркапа, дипломирани педагог, ПУ Бамби Лозница; Јасмина Вулетић8
767Кућа пријатељства – породица у вртићуK4П3НовембарСлавица Делибашић, Сања Теофанов24
698Вртић као сигурна база- технике јачања квалитета бриге о себиК3П4Према договоруИвана Михић,Катарина Ђурић16
664Музички албум одрастања и сазнањаК1П3Према договоруМирјана Растовић,Власта Орчић8
759Разуми ме , подржи ме – упознај мој темпераментК3П4Према договоруМарина Копривица и Жана Ердељан16

АКРЕДИТОВАНИ ПРОГРАМИ-СТРУЧНА СЛУЖБА И ДИРЕКТОР

БР.НАЗИВ ПРОГРАМАКОМПЕТЕНЦИЈАПРИОРИТЕТИВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕАУТОРИБРОЈ БОДОВА
66Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологијаК3П1ДецембарАлександра Кузмановић8
139Рад са тешким родитељимаК4П4ФебруарКатарина КрстићКатарина Станић16
772Прилика за свако дете-развијање различитих програма предшколског васпитања и образовањаК4П4АприлОлга ЛакићевићМилош Зорица8

Током године васпитно особље Установе учествоваће у раду стручних скупова на нивоу Републике које већ дужи низ година у сарадњи са Министарством просвете, организују Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије, Савез удружења васпитача Србије и Друштво стручних сарадника предшколских установа Србије, као и свим стручним скуповима, конгресима и округлим столовима које организују Школска управа Чачак и стручне организације и удружења.

Запослени установе настојаће да део стручног усавршавања прикажу на неком од наведених стручних сурета.

ПРИКАЗ ПЛАНА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

У УСТАНОВИ

План стручног усавршавање у установи за радну 2019/2020. годину израђен  је на основу личних планова професионалног развоја свих стручних радника.

Лични план професионалног развоја израђују се на основу интерног акта „Документ о вредновању сталног стручног усавршавања у установи“. Документ обухвата разрађен приказ свих 15 области стручног усавршавања са описима сваке од наведених категорија стручног усавршавања, доказима за присуство и учешће и наводом броја сати који стручни радник добија за сваки од наведених облика стручног усавршавања. Личне планове професионалног развоја стручни радници достављају у август стручним сарадницима на основу кога се израђује план стручног усавршавања за Установу.

Тим за професионални развој установе предлагаће и пратићестручно усавршавање у установи. 

            У оквиру пуног радног времена стручни радници планирају 44 сати годишње различитих облика стручног усавршавања у установи.

Стално стручно усавршавање планира се  у оквиру  следећих области:

1.         ОБЛАСТ  1 – Извођење угледних активности са дискусијом и анализом (угледна активност, вођење радионице, актив, веће, трибине)

2.         ОБЛАСТ  2 – Излагање са стручних усавршавања са обавезном дискусијим и анализом

3.         ОБЛАСТ 3 – Приказ књиге, приручника, стручног чланка , часописа и дидактичког материјала из области образовања и васпитања

4.         ОБЛАСТ 4 – Размена искуства о примени актуелних садржаја стручног усавршавања у  непосредном раду са децом

5.         ОБЛАСТ  5 – Приказ блога , сајта,поста, аплета, друштвених мрежа и осталих мултимедијалних садржаја

6.         ОБЛАСТ  6 – Публиковање стручних радова, ауторства и коауторства књиге, приручника, наставних средстава.

7.         ОБЛАСТ 7 – Остваривање истраживања које доприноси унапређењу и афирмацији образовно васпитног процеса

8.         ОБЛАСТ 8 – Стручне посете и студијска путовања дефинисана развојним планом установе

9.         ОБЛАСТ  9 – Рад са ученицима, студентима

10.       ОБЛАСТ  10 – Такмичење и смотре

11.       ОБЛАСТ 11 –  Активност у стручним удружењима , подружницама, огранцима на нивоу града

12.       ОБЛАСТ  12 –  Маркетинг установи

13.       ОБЛАСТ  13 – Рад у радним телима и програмима

14.       ОБЛАСТ 14 – Остваривање активности кроз тимски облик рада (јавне манифестације, приредбе , спортске игре, календар здравља)

15.       ОБЛАСТ  15 – Остваривање активности кроз рад стручних органа

(Тим за инклузију, Тим за насиље, Тим за самовредновање, Актив за развојно планирање, Педагошки колегијум

План  стручног усавршавања  за радну 2019/20 . годину је израђен и биће разматран  као посебан документ на Управном одбору.