Стручно усавршавање

Програм стручног усавршавања за ову радну годину, предвиђа реализацију великог броја тема и саржаја који су у складу са одредбама Правилника о основама програма предшколског васпитања и образовања.

У оквиру пуног радног времена васпитач и стручни сарадник планира и реализује 64 сата годишње различитих облика стручног усавршавања и то:

 44 сата стручног усавршавања које предузима установа у оквиру својих развојних могућности

 20 сати стручног усавршавања /акредитованих програма/ , за које има право на плаћено одсуство