Службе

Број и квалификациона структура радника је усаглашена са нормативима кадрова, Законом о основама система образовања и васпитања и важећим подзаконским актима.

У следећој табели приказане су кадровске структуре, број радника и њухов распоред по организационим јединицама установе:
Радно место Постојећи број Број радника
 према стручној спреми
VII VI IV III II
VSS VŠS SSS KV PK
Служба руковођења Директор 1 1
Помоћник директора 1 1
Стручна служба Педагог 2 2
Психолог 1 1
Логопед 1 1
Педагог физичке културе 1 1
Служба правних, кадровских и административних послова и послова ЈН Секретар и руководилац административно правних послова, техничког одржавањња и безбедности и пословима транспорта 1 1
Правни сарадник 1 1
Службеник за Jавне набавке 1 1
Финансијски и Руководилац финансијско рачуноводствених послова 1 1
Самостални финансијско рачуноводствени сарадник 1 1
 рачуноводствени Материјални књиговођа 1 1
Референт за финансијско рачуноводствене послове / обрачунски радник 1 1
послови Магационер/економ 1 1
Референт за финансијско рачуноводствене послове/аналитичар 1 1
 Васпитно образовно особље Васпитач / целодневни боравак/ 88 19 69
Васпитач /припремни предшколски програм/ 13 2 11
Медицинска сестраваспитач 46 46
Сарадник- мед.сестра за превентивну заштиту и негу 4 4
Исхрана Нутрициониста 1 1
Кувар 10 10
Сервирка 15 15
Возач 1 1
Техничка служба Домар/мајстор –столар, електричар 2 2
 Референт за заштиту,безбедност и здравље на раду – котлар 1 1
Техничар одржавања одеће 2 2
Домар/мајстор- ДО „Овчар“Улцињ 1 1
Помоћни радник –вртлар 2 2
Спремачица 32 32
Укупно: 234 31 82 55 15 51