Саветовалиште

Унапређење сарадње са породицом, разрада различитих облика и начина сарадње и активно укључивање породице у живот и рад вртића је приоритетнии дугорочни задатакустанове. Основни циљ коме установа тежи у сарадњи са породицoм јесте помоћ породицама да код куће успоставе окружење које подстиче развој деце, а с друге стране добијање повратних информација које би омогућиле стручним радницима установе да боље упознају и разумеју децу и њихове родитеље. Реализацијом овог циља, стекли би се и услови за постизањем највећих и најдугорочнијих ефеката предшколског програма на дете као крајњег корисника наших услуга.

У плану сарадње за ову радну годину издвојили смо активности које смо добили након урађене анализе постојећег стања у установи кроз рад на самовредновању, а које сматрамо да можемо реализовати у току једне радне године.

Као што је пракса показала, иако је тема учешћа родитеља у образовању препозната у свим значајним документима образовних политика, не постоје довољно ефикасни механизми који ће помоћи родитељима да буду активни и укључе се у рад вртића . Међународна искуства али и искуства и пракса у земљи (формирање и рад Клубова родитеља, Тимова за сарадњу са породицом, итд.) показала су да се сарадња на релацији вртић  – родитељ оснажује и учешће родитеља повећава уколико постоји више различитих начина како родитељи могу да се укључе и допринесу раду вртића .Клубови родитеља и васпитача  представљају групе које чине родитељи и васпитачи заинтересовани да се активније укључе у креирање и реализацију програма који пружају подршку за све учеснике активне у васпитно образовном процесу – децу, родитеље и васпитаче.  Клубови су  оперативне јединице које могу брзо и ефикасно да се организују и реализују активности и на тај начин одговoре на потребе различитих учесника у васпитању и образовању и допринесу развоју квалитетне сарадње на релацији вртић – породица.

Клубови родитеља и  васпитача функционишу као групе/ неформална удружења на нивоу објекта . У циљу боље организације рада, Клуб родитеља и васпитача формира скупштину коју чине сви заинтересовани родитељи и васпитачи  који се региструју као чланови Клуба. Скупштина бира једног васпитача  и једног родитеља да координирају рад групе. Поред координатора, скупштина бира и једног записничара и благајника. Клуб спроводи активности на основу плана активности који се утврђује на почетку школске године, на основу утврђених потреба и анализа тренутног стања у установи  по одређеним питањима. Клуб о својим активностима редовно извештава Савет родитеља ,  Васпитно образовно веће  али и родитеље, васпитаче кроз редовне активности информисања (кампање, инфо пултови, огласна табла, итд.). Клубови родитеља и васпитача формирани су вртићима „Бамби“, „Сунце“ и „Бошко Буха“. У протеклој  години реализоване су бројне активности. Планира се формирање Клубова родитеља и васпитача и у другим објектима установе.

На основу наведних приоритета на којима је потребно радити како би се унапредила сарадња са породицом у установи израђен је оквирни оперативни план сарадње са породицом који ћемо приказати у табелама које следе.План сарадње са породицом имајући у виду одређене специфичности узраста деце,  даље је разрађен као посебан план сарадње за породице деце:

  1. јасленог узраста
  2. вртићског узраста /3-6,5 година/.

Приказани оквирни планови сарадње, представљају предлог за даљу разраду и израду оперативних планова сарадње на нивоу саваког тима објекта и сваке васпитне групе, према специфичностима датог објекта, односно васпитне групе.

Табела –  Оперативниплансарадњеса породицом-јаслице

Облик и начин сарадње Тема-циљ Време реализације Реализатори
Групни родитељски састанци „Адаптација“упознавањеродитеља са организацијом рада установе, припреме за адаптациони период јун медицинске сестре група које примају нову децу
-Упознавање са новом програмском концепцијом

– Праћење учења и развија детета

– Дечији портфолио

– Програм сарадње са породицом

– Кратак осврт на протеклу адаптацију и запажања о деци –групи

септембар-октобар медицинске сестре свих васпитних група
– Укључивање родитеља у програмске активности децембар медицинске сестре свих васпитних група
– Прелазак деце из јаслица у вртић – информисање родитеља о начину рада у вртићу, преласцима, попуњавање формулара

-Извештај о праћењу учења и развоја детета

март медицинске сестре старијих јаслених  група
Родитељски састанци са темама

по   избору родитеља

током године

по потреби

медицинске сестре свих васпитнихгрупа
– Информисање родитеља о преласцима деце у вртић, након структуре мај, јун медицинске сестре свих васпитнихгрупа
Дан отворених врата Индивидуални разговори са родитељима, с циљем добијања информација о постигнућима деце и реализованим активностима. Одговори на актелна питања родитеља једном седамично или петнаестодневно медицинске сестре свих васпитних група
Боравак родитеља у

Групи

-током адаптације

-помоћ у реализацији активности

-информисање о понашању детета у групи

-активност  са децом

август-октобар-

током године

током године

медицинске сестре свих васпитних група
Радне групе формиране са родитељима -планирање и реализација заједничких активности, акција, свечаности током године по потреби медицинске сестре свих васпитних група
Писане поруке -поруке са актуелним информацијама за родитеље

-поруке са подацима о дечјем развоју и напредовању и значајним догађајима из живота детета које путују од куће до јаслица

током године по потреби медицинске сестре
Индивидуални разговори Неформални-пригодни свакодневно медицинске сестре свих васпитних група
Саветовалиште за породицу Информисање родитеља о актуелним темама везаним за развој деце,

-рад на јачању родитељских компетенција

сваког понедељка од 8-14 часова стручни сарадници установе
Тематски/пројектни пано Почетни пано /отварање пројекта/

*Почетни план теме/пројекта је у фокусу

*Дечији радови на којима деца представљају своје искуство и доживљаје

*предлоге, идеје родитеља за тему/ пројекат

*изворе садржаја које пронађу или припреме родитељи

Медицинске сестре васпитачи сви група
Процесни пано /развијње теме/ пројекта/

*фотографије чиме се деца баве у теми /пројекту

*фотографије места и ситуација заједничког учешћа деце са другим одраслим и децом изван вртића, кратке забелешке коментара деце

*фотографије учешћа родитеља

*позиви родитеља да се укључе

*дечији радови настали на развијању теме/пројекта

Завршни пано /затварање пројекта/

*фотографије“ славља“ учења у теми/ пројекту

*запажања родитеља о теми/ пројекту

*запажања деце и других учесника

Информативни панои за породицу Пружање информација о развоју детета, актуелним дешавањима из групе, реализованим активноастима Најмање

4 пута месечно

мењати садржаје на паноима

медицинске сестре и остали стручни радници установе по потреби
Информатори за породицу С циљем едукације родитеља информисања родитеља о свим битним питањима која су предмет њиховог интересовања при упису деце

по потреби током године

стручни сарадници и мед. сестре
Општи родитељски састанак Теме по избору родитеља по потреби током године стручни радници установе и стручни радници других специјализованих институција

(здравствене,културне, образовне,…)

Савет родитеља Конституисање  Савета родитеља објекта и израда оперативног програма рада,

избор представника за Централни савет родитеља,

септембар представник родитеља и васпитач представник тима објекта задужен за рад у овом органу

Табела – Оперативни план сарадње са породицом-узраст од 3-7 година

Облик и начин сарадње Тема-циљ Време реализације Реализатор
Групни родитељски сатанак „У сусрет предстојећој адaптацији“- родитељски састанци за родитеље новопримљене деце јун васпитачи млађих васпитних група са медицинским сестрама
-Упознавање са новом програмском концепцијом

– Праћење учења и развија детета

– Дечији портфолио

– Програм сарадње са породицом

септембар васпитачи свих васпитних група и ППП
„Информативни родитељски састанци везани за информисање родитеља о организовању зимовања и летовања новембар, мај васпитачи група које организују ове програме
Дигиталне технологије у васпитно образовном раду децембар Стручни сарадници, васпитачи свих група
Теме по избору родитеља током године према интересовању родитеља васпитачи свих васпитних група
Пружање подршке  дечијем учењу и развоју фебруар-март васпитачи свих васпитних група
Прелазак из вртића у школу;

Како олакшати  транзициони период преласка детета у

школу ?

фебруар Васпитачи припремних предшколских група
Дан отворених врата Индивидуални разговори са родитељима,с циљем добијања информација о дечијем развоју и учењу  и реализованим активностима. Одговори на актелна питања родитеља једном седамично васпитачи свих васпитних група
Боравак родитеља у групи током адаптације, реадаптације август-октобар

током године

васпитачи свих васпитних група
помоћ у реализацији активности током године васпитачи свих васпитних група
активности са децом током године према интересовању родитеља васпитачи свих васпитних група
Савет родитеља Конституисање Савета родитеља на нивоу објекта  и израда програма рада септембар предстваници родитеља и васпитач представник тима објекта
реализација планираних активноасти месечно,двомесечно.по потреби предстваници родитеља и васпитач представник тима објекта
евалуација рада јун представници родитеља и васпитач представник тима објекта
посете друга који је болестан током године по потреби васпитачи у сарадњи са члановима породице заинтересоване за остваривање овог облика сарадње
с циљем реализовања активности које се раде у групи(посете пољопривредном домаћинству,занимљива занимања,..) током године по потреби васпитачи у сарадњи са члановима породице заинтересоване за остваривање овог облика сарадње
Индивидуални разговори Неформални свакодневно васпитачи свих васпитних група
Радне групе формиране са родитељима планирање и реализација заједничких активности,  акција, свечаности децембар, април,

током године по потреби

васпитачи свих васпитних група
Писане поруке,

свеске комуникације

-поруке са актуелним информацијама за родитеље

-поруке са подацима о дечјем развоју и напредовању и значајним догађајима из живота детета које путују од куће до вртића

током године по потреби васпитачи

појединих васпитних група

Саветовалиште за породицу Информисање родитеља о актуелним темама везаним за развој деце,рад на  јачању родитељских компетенција сваког понедељка од 8-14 часова стручни сарадници установе
Тематски/пројектни пано Почетни пано /отварање пројекта/

*Почетни план теме/пројекта је у фокусу

*Дечији радови на којима деца представљају своје искуство и доживљаје

*предлоге, идеје родитеља за тему/ пројекат

*изворе садржаја које пронађу или припреме родитељи

Васпитачи свих група
Процесни пано /развијње теме/ пројекта/

*фотографије чиме се деца баве у теми /пројекту

*фотографије места и ситуација заједничког учешћа деце са другим одраслим и децом изван вртића, кратке забелешке коментара деце

*фотографије учешћа родитеља

*позиви родитеља да се укључе

*дечији радови настали на развијању теме/пројекта

Завршни пано /затварање пројекта/

*фотографије“ славља“ учења у теми/ пројекту

*запажања родитеља о теми/ пројекту

*запажања деце и других учесника

Општи родитељски састанак Упознавање са новом програмском концепцијом септембар Васпитачи, медицинске сестре васпитачи у објектима „Сунце“ и „Радост 2“
Упознавање са новим Правилником о правилима понашања ПУ „Радост“ октобар Васпитачи и сестре свих васпитних група
Припрема деце за полазак у школу-рад на припреми породице за прелазак деце у нову средину октобар-новембар васпитачи ППП група и стручни сарадници вртића,са учитељима и стручним сарадницима школа