Цене боравка

Нa основу Одлуке о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама чији је оснивач град Чачак која је донета на седници Скупштине града Чачка 23.и 24. априла 2019 године,утврђена је економска цена боравка деце у висини од 24.764,00 динара.

Учешће појединачног корисника услуга у економској цени по детету износи до 24% за целодневне облике рада у трајању од 11 часова односно 5.943,00 динара месечно по детету.

Учешће појединачног корисника услуга у економској цени по детету за целодневне облике рада у трајању од 11 часова-програм припреме за школу утврђен је у износу од 3.782,00 динара месечно по детету.

             ПОПТУНО РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У УСТАНОВИ

1.Дете корисника права на новчану социјалну помоћ
2.Дете без родитељског старања/старатељ или хранитељ/који за њега није остварио право на дечији додатак
3.Дете са сметљама у развоју за које родитељ није остварио право на дечији додатак и за које није организована посебна васпитна група
4.Дете ратног војног инвалида учесника оруђаних акција 1991-1999.
5.Дете трећег, односно сваког наредног реда рођења
6.Родитељ који самостално врши родитељско право

            ДЕЛИМИЧНО РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА БОРАВКА ДЕЦЕ У УСТАНОВИ

1.Родитељ који остварује право на дечији додатак, учествује у финансирању боравка детета у вртићу у висини дечијег додатка, ако је износ дечијег додатка нижи од износа учешћа појединачног корисника услуга у економској цени по детету

2.Родитељ који не остварује право на дечији додатак а има двоје деце у вртићу има право на регресирање трошкова боравка у висини од 25% учешћа корисника у економској цени за друго дете.