Исхрана

Исхрана деце предшколског узраста планира се у склада са пропусима, који одређују област предшколског васпитања, здравствене заштите и безбедности хране.

Начела на којима се заснива планирање исхране деце предшколског узраста:

 – активност на изради рецептура у складу са Нормативима и потребама одређеног узраста и састава јеловника

 – израда индивидуалног јеловника за децу која из здравствених или верских разлога захтевају прилагођену исхрану

 – организација рада у централној и дистрибутивној кухињи

 – контрола комплетног ланца /квалитет примљених намерница

 – праћење документације / атести, декларације/

 – контрола припреме и дистрибуције оброка

 – контрола санитарно – хигијенских услова за припрему и дистрибуцију

 – праћење реализације јеловника

 – обилазак објекта за припрему и дистрибуцију

 – размена информација  са децом, родитељима и васпитним особљем

 – планирање набавке намерница / предлог количина и асортимана на годишњем нивоу/

 – предлог набавке кухињске опреме

 – стручна подршка запосленима на пријему, припреми и дистрибуцији оброка

 – разговори, усмена и писана упутства, која се односе на рецептуру начина припрема, комбиновања намерница и др.

 – сарадња са родитељима у циљу информација и препорука везаних за исхрану деце у предшколској установи

 – сарадња са Заводом за јавно здравље у Чачку, праћење редовних месечних контрола /приликом узимања брисева и узорака за микробиолошко испитивање/

 – стално стручно усавршавање у циљу континуираног унапређивања исхране и примена нових сазнања из домена исхране и примена нових препорука из норматива из маја у пракси.

          Узорци оброка се морају чувати 72 ч. и стерилном посуђу у фрижидерима , а дезинфркција кухињског посуђа , прибора и кухињских  блокова се врши препорученим препаратима хлора.

          Када се сагледају сви фактори који утичу на исхрану деце, може се рећи да је веома важно све испоштовати, јер је исхрана кључни фактор у очувању и унапређењу здравља деце.